Maître ITOSU Anko - Katas SHURI-TE

GOJUSHIHO

© Shitokai en Born | Design by: LernVid.com